Farmers Green Farmers Green Farmers Green Farmers Green Farmers Green
 
 

தபோதி யான் சோரியாசிஸ் மற்றும் ஆயுஷ் சிறப்பு ஆயுர்வேத மருத்துவமனை.

சோரியாசிஸ் ரிசர்ச் சென்டர் – இலஞ்சி ரோடு
தென்காசி தமிழ்நாடு

சோரியாசிஸ் ரிசர்ச் சென்டர் –வெள்ளாயணி – நேமம் – திருவனந்தபுரம்

Cell : +91 9751519464 - 9751519455
Web : www.psoriasisthapodhyan.org

 

சோரியாசிஸ் ரிசர்ச் சென்டர் – தென்காசி தமிழ்நாடு

 

சோரியாசிஸ் ரிசர்ச் சென்டர் – வெள்ளாயணி – நேமம் – திருவனந்தபுரம்

 

 

TREATMENT FOR